VOP

WARUNKI HANDLOWE

  • Postanowienia ogólne w sposób prosty i jasny określają warunki współpracy.

  • Jeżeli zgadzacie sie z naszymi warunkami aby rozpocząć współprace musi dojść do podpisania umowy o współpracy. Bez podpisania umowy nie możemy wystawiać faktur. 

  • Warunki reklamacji w sposób jasny i prosty wyjaśniają co można zareklamować i jak dokonać zgłoszenia.  

  • Dealerskie katergorie dzielą klientów według obrotu. Klienci z wyzszym obrotem mają szanse na lepsze ceny.

Warunki handlowe firmy LAMA Plus Polska Sp. z o.o.§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLE


Niniejsze warunki handlowe regulują warunki współpracy pomiędzy spółką LAMA Plus Polska Sp. z o.o. (zwaną dalej "Dostawcą") i Partnerem handlowym (zwanego dalej "Odbiorcą"). Niniejsze Warunki Handlowe mają pierwszeństwo przed innymi warunkami handlowymi. Odbiorca po zapoznaniu się z warunkami handlowymi i zrozumieniu wszystkich przepisów jest zobowiązany do ich respektowania.  

§ 2 PRZEDMIOT TRANSAKCJI


Przedmiotem poszczególnych transakcji będą towary według aktualnej oferty Dostawcy zgodnie ze złożonym przez Odbiorcę zamówieniem.

§ 3 ROZPOCZĘCIE WSPÓŁPRACY


1. W celu rozpoczęcia współpracy Odbiorca powinien wypełnić arkusz rejestracji na platformie zakupowej www.lamaplus.com.pl oraz przesłać na adres marketing@lamaplus.com.pl oznaczoną pieczęcią firmy kopię dokumentów rejestracyjnych KRS lub CEIDG.
2. Dostawca po zweryfikowania danych udostępni Odbiorcy indywidualny login i hasło do platformy zakupowej B2B wraz z uprawnieniami administratora konta.
3. Hasło i login są informacjami poufnymi i nie mogą być udostępnione osobom lub podmiotom trzecim.
4. Za wszelkie dane wprowadzone przed Odbiorcę do systemu B2B odpowiada Odbiorca.
5. Odbiorca ma obowiązek zablokować konta utworzone dla pracownika w przypadku zakończenia świadczenia pracy przez pracownika Odbiorcy.

§ 4 ZAMÓWIENIA


1. Zamówienia należy przesyłać przez system zamówień B2B www.lamaplus.com.pl, faxem lub e-mailem na adres przydzielonego Odbiorcy opiekuna handlowego lub innego pracownika działu sprzedaży Dostawcy.
2. Zamówienie powinno zawierać dokładne informacje dotyczące nazwy produktu, ilości zamawianych produktów, miejsca dostawy, a w przypadku zamówień składanych faxem lub mailem imię i nazwisko osoby składającej zamówienie.
3. Zamówienia złożone do godziny 16:00 od pn - pt mogą być realizowane tego samego dnia. Zamówienia złożone po godzinie 16:00 będą realizowane w następnym dniu roboczym.
4. Umowa sprzedaży zamówionego towaru następuje z chwilą wystawienia faktury VAT.
5. Odbiorca zobowiązuje się do odebrania zamówionego u Dostawcy towaru, a w przypadku odmowy przyjęcia Dostawca może domagać się zapłaty opłaty manipulacyjnej w wysokości 10% wartości nieodebranego towaru i/lub pokrycia kosztu transportu towaru do Odbiorcy.
6. W przypadku zamówienia towaru spoza aktualnej oferty Dostawcy lub towaru oferowanego pod indywidualne zamówienia specjalne Dostawca może pobrać zadatek w wysokości do 20% wartości zamawianego towaru.
7. Odpowiedzialność za poprawność złożonego zamówienia telefonicznego i jego realizację spoczywa na Odbiorcy.
8. Dostawca dołoży wszelkich starań celem zapewnienia terminowej realizacji zamówienia, przy czym Odbiorcy nie przysługuje prawo do odszkodowania tytułem wykonania umowy niezgodnie z terminem.
9. Dostawcy przysługuje prawo do odmowy lub wstrzymania realizacji zamówienia w przypadku, gdy Odbiorca:
- nie uregulował terminowo zobowiązań za wcześniejsze zamówienia
- odmówił przyjęcia poprzednich dostaw
- wyczerpał kredyt kupiecki udzielony przez Dostawcę
- sytuacja finansowa Odbiorcy budzi wątpliwości co do  możliwości terminowego  regulowania dalszych zobowiązań względem Dostawcy
- z powodu innych przyczyn nie ujętych w Ogólnych warunkach handlowych.

§ 5 CENY


1. Ceny towarów są cenami umownymi ustalanymi indywidualnie dla każdego zamówienia Odbiorcy.
2. Oferta cenowa Dostawcy dla każdorazowego zamówienia Odbiorcy jest wiążąca dla Dostawcy zgodnie z kursem złotego polskiego ustalonego wg tabeli NBP na dzień wystawienia faktury lub rachunku.
3. Poziom cen ustalonych dla Odbiorcy przez  Dostawcę jest informacją poufną i nie może być udostępniona osobom lub podmiotom trzecim.

§ 6 PRZYJĘCIE ZAMÓWIENIA


1. Otrzymanie przez Dostawcę zamówienia jest równoznaczne z jego przyjęciem, z zastrzeżeniami zawartymi w pkt. 3.
2. Dostawca nie ma obowiązku potwierdzenia otrzymania zamówienia.
3. O braku możliwości realizacji całości lub części zamówienia z przyczyn niezależnych od Dostawcy, Odbiorca zostanie powiadomiony e-mailem lub telefonicznie.
4. Maksymalny termin realizacji zamówienia określa Odbiorca w jego treści. W przypadku niemożności realizacji zamówienia we wskazanym terminie stosuje się postanowienia pkt.3.

§ 7 ODBIÓR TOWARÓW


1. Sposób odbioru towarów (odbiór własny, wysyłka przez Dostawcę) określa Odbiorca każdorazowo w zamówieniu. Odbiór towaru musi być dokonywany wyłącznie przez upoważnionych pracowników Odbiorcy. O wszelkich brakach ilościowych i wadach jakościowych /jawnych/ Odbiorca zobowiązany jest poinformować Dostawcę w terminie 24 godzin od odbioru towaru, pod rygorem odmowy uwzględnienia reklamacji. Wyłącza się odpowiedzialność Dostawcy z tytułu rękojmi za wady ukryte po upływie 14 dni od odbioru towaru.
2. Zasadą jest w przypadku braku odmiennych ustaleń odnośnie danej transakcji, iż dostawa realizowana jest przesyłką na koszt Odbiorcy.

§ 8 WYKONANIE TRANSAKCJI


1. Datą wykonania każdej transakcji jest dzień odbioru dostawy przez Odbiorcę lub powierzenia jej przewoźnikowi w celu dostarczenia do Odbiorcy.

§ 9 ROZLICZENIA


1. Jeżeli nie ustalono inaczej, warunkiem dostawy jest dokonanie płatności na rzecz Dostawcy przed dokonaniem wysyłki towaru na podstawie przesłanej faxem lub mailem kopii faktury.
2. Płatności mogą być realizowane z odroczonym terminem płatności. Warunkiem jednakże udzielenia odroczonego terminu płatności jest:
 - dokonywanie stałych zakupów u Dostawcy;
- uzyskanie pozytywnej weryfikacji kredytu kupieckiego przez firmę ubezpieczeniową współpracującą z Dostawcą;
3. Zmiana powyższego terminu może nastąpić jednostronną decyzją Dostawcy.
4. Za datę zapłaty uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy lub do
kasy Dostawcy.
5. W przypadku braku terminowej zapłaty za dostarczony towar Dostawca może naliczać odsetki ustawowe od transakcji handlowych.
6. Odbiorcy może być przyznany kredyt kupiecki, którego wysokość, a także długość odroczonego terminu płatności uzależniona jest od kondycji finansowej Odbiorcy, wielkości obrotu handlowego i tempa spłaty zobowiązań za poprzednie zamówienia.
7. W przypadku, gdy sytuacja finansowa Odbiorcy ulegnie pogorszeniu i powstanie wątpliwość co do jego dalszych możliwości terminowego regulowania zobowiązań termin płatności ulegnie skróceniu do siedmiu dni od nadania przez Dostawcę listem poleconym wezwania do zapłaty tych faktur, przy czym odmowa przyjęcia listu poleconego przez Odbiorcę traktowana jest jako doręczenie skuteczne.
8. Wypowiedzenie terminu płatności może nastąpić również w przypadku:
- anulowania ubezpieczenia kredytu przez firmę ubezpieczeniową współpracującą z Dostawcą
- wszczęcia postępowania windykacyjnego lub egzekucyjnego wobec Odbiorcy
- ogłoszenia upadłości lub wszczęcia postępowania układowego

§ 10 WARUNKI SZCZEGÓŁOWE


1. Dostawca ma prawo wprowadzić bez ostrzeżenia dodatkowe warunki sprzedaży dla niektórych towarów wynikające z wymagań narzucanych przez producentów. Odmowa akceptacji tych warunków przez Odbiorcę, upoważnia Dostawcę do zawieszenia przyjmowania zamówień realizowanych dla danego Odbiorcy na te towary. Informacje o zmianach tych warunków będą podawane w formie pisemnej bądź zamieszczane każdorazowo w ofercie Dostawcy.

§ 11 WARUNKI NALICZENIA KOSZTÓW TRANSPORTU


1. Naliczenie kosztów dostawy zależy od wartość zamówień zleconych na jeden adres dostawy.
- do 1500 zł netto - koszt transportu wynosi 16,50 netto
- od 1500 do 2000 zł netto - koszt transportu wynosi 8,00 zł netto
- powyżej 2000 zł - koszt transportu pokrywa Dostawca.
2. W przypadku zamówień za pobraniem do  kosztu transportu zostanie doliczona opłata w wysokości 8 zł netto.
3. W przypadku zamówień wielkogabarytowych Dostawca może naliczyć koszt dodatkowy za obsługę logistyczną. Każdorazowo Dostawca powiadomi Odbiorcę o wysokości kosztów przed realizacją zamówienia.
4. Kwoty minimum logistycznego mogą ulec zmianie ze względu na aktualnie prowadzone działania marketingowe i promocyjne.
5. Zmiana aktualnych warunków naliczania kosztów transportu Dostawcy nie wymaga zachowania formy pisemnej i sporządzenia oddzielnej umowy.

§ 12 WARUNKI GWARANCJI I ZGŁASZANIA REKLAMACJI


1. Dostawca udziela na sprzedany towar 2-letniej gwarancji. Wyjątkiem jest gwarancja na towar, której udziela producent. Lama Plus przedłuża okres ważności gwarancji od czasu zakupu przez odbiorcę do czasu sprzedaży towaru swojemu klientowi, nie dłużej jednak niż do 30 dni.
2. Gwarancja będzie realizowana w formie bezpłatnych napraw. W przypadku, gdy wada będzie nie do naprawienia, nabywca ma prawo do wymiany wadliwego towaru na nowy. Jeżeli Lama Plus nie jest zdolna wymienić nabywcy wadliwego towaru na nowy, wypłaca gotówką wartość towaru, który został zakupiony.
3. W przypadku reklamacji prosimy o postępowanie zgodnie z procedurą zgłoszenia udostępnioną na platformie zakupowej w zakładce Twój profil – Reklamacje.
4. Każde zgłoszenie zostaje potwierdzone indywidualnym numerem RMA.
5. W szczególnych wypadkach, Odbiorca może zostać poproszony o uzupełnienie informacji niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia procedury reklamacyjnej producenta.
6. Zgłoszone reklamacje jakościowe wraz z nadanym RMA Odbiorca odsyła na swój koszt na adres:
LAMA Plus Polska Sp. z o.o. ul. Bielska 206; 43-400 Cieszyn.

§ 13 ZWROTY


1. W przypadku poprawnie zrealizowanego zamówienia Odbiorcy nie przysługuje prawo do zwrotu zamawianego towaru.
2.W indywidualnych przypadkach Dostawca może wyrazić zgodę na zwrot. Wówczas zostanie naliczona opłata manipulacyjna w wysokości 10% wartości zwracanego towaru.
3. W przypadku gdy wartość zwróconego towaru obniżenia wartości faktury sprzedaży na podstawie, której dostarczono towar poniżej minimum logistycznego 2000 zł netto może zostać naliczony koszt logistyczny w wysokości 16,50 netto.

§ 14 ZAKOŃCZENIE WSPÓŁPRACY


1.  W przypadku zakończenia współpracy Odbiorca zobowiązany jest do całkowitego rozliczenia się z płatności wobec Dostawcy. Wszelkie zobowiązania stają się natychmiast wymagalne na dzień dokonania wypowiedzenia.

§ 15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. W sprawach nieuregulowanych w powyższych warunkach handlowych lub umowach handlowych stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Ewentualne spory strony będą starały się rozstrzygać w drodze polubownej. W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia poddadzą je pod rozstrzygnięcie Sądowi Powszechnemu właściwemu dla siedziby Dostawcy.

Aktualizacja (13.12.2017)