WARUNKI HANDLOWE

  • Postanowienia ogólne w sposób prosty i jasny określają warnki współpracy.

  • Jeżeli zgadzacie sie z naszymi warunkami aby rozpocząć współprace musi dojść do podpisania umowy o współpracy. Bez podpisania umowy nie możemy wystawiać faktur. 

  • Warunki reklamacji w sposób jasny i prosty wyjaśniają co można zareklamować i jak dokonać zgłoszenia.  

  • Dealerskie katergorie dzielą klientów według obrotu. Klienci z wyzszym obrotem mają szanse na lepsze ceny.

Warunki handlowe firmy LAMA Plus

Artykuł I
Postanowienia ogólne

1. Niniejsze ogólne warunki handlowe (zwane dalej "OWH";), regulują stosunki między spółką LAMA Plus (zwaną dalej "Sprzedawcą") i odbiorcą (zwanego dalej "Kupującym") jako Sprzedawca i Kupujący wspólnie określamy jako "Strony". Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe mają pierszeństwo przed innymiwarunkami handlowymi. Kupujący po zapoznaniu się z OWH i zrozumieniu wszystkich przepisów jest zobowiązany do podpisania powyższych warunków. 

2. OWH stanowią integralną część Umowy. Sprzedawca w umowie zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu produkty specyfikowane w zamówieniu Kupującego i przekazać na niego tytuł własności do towarów. Kupujący zgadza się przyjąć zamówiony towar i zapłacić Sprzedającemu umówioną cenę zakupu.

Artykuł II
Zamówienia towarów, ilości, jakości, wzornictwa i pakowania towarów, dokumenty dotyczące towarów

1. Sprzedawca dostarcza towar na podstawie zamówień Kupujacego (dalej jako "Zamówienie"). Zamówienie musi zostać dostarczone Sprzedawcy co najmniej 3 dni robocze przed wymaganym terminie dostawy. Zamówienie można złożyc i potwierdzic za pomocą: (i) usługi pocztowe, (ii) osobiście, (iii) za pomocą faksu, (iv), poczty elektronicznej lub (v) przez telefon. Numery faksu, telefonu oraz adres e-mail do sprzedającego są przedstawione w aktualnym cennik Sprzedawcy (dalej jako "Cennik"), który dostepny jest wyłącznie na stronie internetowej Sprzedawcy.

2. Zamówienie każdorazowo winno zawierać informacje dotyczące Kupującego, miejsce zamieszkania, nazwę i numer identyfikacji podatkowej, numer klienta, jeśli jest dostępny, adres dostawy oraz adres do odbioru faktur, nr konta, datę wystawienia zlecenia, żądaną datę dostawy towarów, środka transportu i imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru towaru. 

Kupujący w zamówieniu jest zobowiązany określić rodzaj, ilość, ilość opakowań oraz miejsce dostawy. Kupujący jest zobowiązany do zamówienia towarów co najmniej do podanej minimalnej ilości produktu lub jego wielokrotności. Jednostka sprzedaży każdego towaru jest określona na stronie internetowej Sprzedawcy.

3. O ile nie wskazano w zamówieniu daty dostawy. Sprzedawca wysyła towar, który ma na magazynie i taka ilość fakturuje. Towar jest wysyłany za pobraniem. W pozostałych przypadkach towary są wysyłane niezwłocznie po opłaceniu faktury proforma. Towar, którego brakuje zostanie wysłany niezwłocznie po jego dostarczeniu do Sprzedawcy.

4. Jeżeli Nabywca nie określił metody transportu, zadecyduje o tym Sprzedawca.

5. Sprzedawca wprowadzi zamówienie do systemu, do którego Kupujący ma możliwość wglądu na stronie internetowej Sprzedawcy. System wskazuje również, czy towar w magazynie. Braku innego porozumienia, aby został zarejestrowany towaru do momentu dostarczenia.

6. Towar doręczany jest bezzwrotnych opakowniach, z wyjątkiem palet.

7. Sprzedawca dostarcza towar Kupujacemu w ilości określonej w zamówieniu. Jeśli Kupujący zamawia mniejszą ilość towaru niż obejmuje jedno opakowanie (jeżeli cena jest do opakowania), Kupujący zobowiązany jest do przyjęcia towaru odpowiadajacej danej jednostce.

8. Sprzedający dostarcza towar w jakości, która jest standardowa dla danego towaru i spełnia normy użytkowania.

9. Sprzedający dostarcza towar w orginalnych opakowania aby przez cały okres gwarancji zachował odpowiednie właściwości i aby nie został naruszony podczas transportu do Odbiorcy.

10. Do twarów z oferty, Sprzedawca nie wydaje specjalnych dokumentów lub zaświadczeń. Jednakże, Sprzedający jest odpowiedzialny i zapewnia, że towary te spełniają wszystkie wymagane normy i sa zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami.

Artykuł III
Dostawa towaru, tytuł własności do towarów

1. Miejscem dostawy jest miejsce wyznaczone przez Kupującego w Zamówieniu.

2. Prawo do własności nabya Kupujacy po zapłaceniu faktury.

3. Sprzedający i kupujący zgadzają się, że nabywca ma prawo do anulowania zamówienia (odstąpienia od umowy zakupu) po otrzymaniu towaru z przyczyn niezależnych od Sprzedajacego.

4. Dostarczanie software musi nastapić łącznie z dostarczeniem dokumentacji programu.

5. Sprzedawca dostarcza towar za pomocą firmy kurierskiej, poczty lub innych środków transportu.

6. Kupujący potwierdza odbiór towaru podpisem i datą otrzymania towaru na kopii dokumentu, potwierdzajacego odbiór towaru.

7. Jeżeli Kupujący opóźnia się z odbiorem lub zapłatą ceny nabycia towaru, jeżeli dostawa towaru i zapłaty ceny nabycia jest w tym samym czasie (sprzedaż "za gotówkę ) i sprzedający ma towarów u siebie. Sprzedawca ma prawo do zatrzymania towaru, dopóki kupujący nie zapłaci ustalonych kosztów. 

Artykuł IV
Wady towarów i gwarancja jakości

1. Niewłaściwy towar, który został dostarczony do Kupującego (i) w innej ilość niż została zamówiona (z wyjątkiem przypadków przewidzianych w artykule II, pkt 7), (ii) w innej jakości lub jakości która nie spełnia kryteriów prawidłowego funkcjonowania, (iii) uszkodzony towar, oraz (iv) inny towar niż zamówiony. 

2. Jeżeli z listu przewozowego wynika, że Sprzedający dostarcza mniejszą ilość niż wynika z zamówienia. Sprzedawca jest zobowiązany do odbioru towaru i zapłacenie przesyłki. 

3. Sprzedawca udziela na sprzedany towar 2-letniej gwarancji, a na produkty LOGO 30 miesięcy od dnia sprzedaży. Wyjątkiem jest gwarancja na towar, którą udziela producent. Sprzedawca przedłuża okres ważości gwarancji od czasu zakupu przez Kupujacego do czasu sprzedaży towaru swojemu klientowi, nie dłużej jednak niż do 30 dni. 

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady towaru, o których Kupujący wiedział podczas zamawiania, dostawa towaru wadliwego zostanie zrealizowana po porozumieniu się stron.

5. Sprzedawca odpowiada za wadę towaru, która ujawnia sie natychmiast po przyjęciu towaru przez Kupującego i moze stanowic zagrożenie dla nnych towarów. OdpowiedzialnośćSprzedawcy wynika z wczesniej udzielonej gwarancji jakości.

6. Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia towaru oraz szczelności opakowania i ilości przesyłek. Jeśli wady są od razu widoczne (dalej nazwane, jako "Wady Jawne") Kupujący nie powinienn odebrać przesyłki i za nią płacić. Kupujący powinien opisać wady uszkodzonej przesyłki na kopi listu przewozowego, który zostanie odesłany do Sprzedawcy.

7. Kupujący zobowiązany jest do skontrolowania przesyłki, nie później niż do 48 godzin po otrzymaniu towaru. Wykryte błędy powinien pisemnie reklamować u  Sprzedawcy niezwłocznie po ich odkryciu. W protokole reklamacyjnym Kupujący jest zobowiązany opisać wady lub wskazać, w jaki sposób do nich doszło. Reklamację wadliwego towaru, Kupujący zobowiązany jest wysłać na adres Sprzedawcy.

8. Kupujący Prawo wadliwych towarów wygasają, chyba że wykonane w okresie gwarancyjnym. 

9. Do czasu rozstrzygnięcia reklamacji, Kupujący zobowiązany jest do przechowywania towaru reklamowanego oddzielnie i przechowywać go  zgodnie z instrukcjami Sprzedawcy lub instrukcjami umieszczonymi na opakowaniu.

10. Sprzedawca zapewnia Kupującemu gwarancję jakości towarów na okres podany na opakowaniu towaru. Sprzedający gwarantuje, że przez ten czas produkt posiada własności aby właściwie działał.

11. Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady towaru objętego gwarancją jakości, zanika, jeżeli wady te spowodowane zostały przez Kupującego lub osoby trzecie, poprzez niewłasciwe użytkowanie.

12. Odpowiedzialność sprzedawcy za wady towaru jest również wykluczone, jeżeli kupujący naruszył obowiązek właściwego przechowywania towaru zgodnie z zaleceniami  Sprzedającego lub wymienione na opakowaniu, lub nie wykorzystał towaru przed upłynięciem okresu gwarancji.

13. Jeżeli towary posiada wady, ale może być użytkowany, Kupujący ma prawo do negocjowania ceny. 

14. Jeżeli towar posiada wady, przez które nie może zostać wykorzystany do celów, do których jest skierowany, kupujący ma prawo do bezpłatnej naprawy lub wymiany towaru. 

15. Sprzedawca musi usunąć wady towaru w ciągu 30 dni po dostawie, albo poinformować Kupującego o powodzie nie rozpatrzonia reklamacji w podanym terminie. 

16. MW czasie trwania procedur reklamacyjnych Sprzedawca może zaproponować towar zastepczy, który Kupujący po wymianie towaru wadliwego winny jest oddać Sprzedajacemu. 

17. Jeśli sprzedający nie usunie wady towaru w terminie określonym w artykule IV, pkt 15, Kupujący ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli pisemnie powiadomi Sprzedającego o swoim zamiarze odstąpienia od umowy. Zawiadomienie musi być dostarczone na adres Sprzedawcy.

18. Nabywca nie jest uprawniony do wycofania się z umowy, jeżeli o wadzie nie poinformował sprzedawcy w terminie określonym w artykule IV, pkt 6 i 7 VOP, jak również nie może zwrócić towaru Sprzedawcy w stanie, w którym go otrzymał.

Artykuł V
Ceny zakupu i terminy płatności

1. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny zakupu towaru, która znajduje sie w Cenniku, (dalej jako "Cna")cena jest dostępna dla każdego Zamawiającego na stronie internetowej sprzedawcy. Cena nabycia obejmuje cenę towaru bez transportu i załadunku. Ceny w cenniku są bez podatku VAT. Cena nie obejmuje wysyłki ani ubezpieczenia. 

2. Sprzedawca ma prawo bez uprzedzenia do zmiany cen. Nowy cennik wchodzi w życie w momencie jego opublikowania na stronie internetowej Sprzedawcy. Jeśli nastąpi zmiana cen w czasie od otrzymania zlecenia do czasu wysyłki towaru, Sprzedawca fakturuje towar w cenie z dnia złożenia zamówienia. W przypadku gdy nie ma danego towaru na magazynie, obowiązuje cena z dnia wysyłki do Kupującego. 

3. Podstawą do zapłaty jest - faktura, która musi posiadać elementy rachunkowości i dokumentacji podatkowej. Kupujący otrzyma fakturę razemz towarem. 

4. O ile nie uzgodniono inaczej, to faktura jest płatne z góry przed dostawą. 

5. W przypadku faktury gotówkowej, zapłata ma miejsce od razu na jej podstawie. Przedstawiciel Sprzedawcy wyda Kupującemu, dokument potwierdzający płatność gotówką. Jeśli kupujący nie zapłaci Faktury za podejmowany towar w gotówce, nie jest uprawniona do jego odbioru i jest na niego nałożona kara pieniężna za szkodę poniesioną przez Sprzedawcę wynikającą z ponieszionych kosztów na załadunk towaru.

6. W przypadku dostawy za pobraniem, faktura winna byc zapłacona w momencie otrzymania towaru.

7. W pozostałych przypadkach kwota faktury jest płatna z góry na podstawie faktury proforma. Po przedstawieniu dowodu wpłaty Kupujący otrzyma towar. 

8. W wyjątkowych przypadkach faktura jest wystawiona z terminem płatności, np. do 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania faktury. Data zapłaty jest datą wpłynięcia kwoty na konto Sprzedawcy. 

9. W przypadku opóźnienia płatności faktur Sprzedawca ma prawo do odsetek w wysokości stosowane w ramach ogólnie obowiązujących przepisów prawnych oraz kary umownej w wysokości 0,05% kwoty należnej za każdy dzień zwłoki.

10. Jeżeli Strony umawiają się, na inne metody płatności niż określon w punkcie 4 niniejszego artykułu, Sprzedawca ma prawo do zawieszenia dalszych dostaw towarów, jeżeli Kupujący zalega z płatnościami, odsetek za zwłokę lub kary, aż do całkowitej spłaty, a zatem w tym czasie może dojść do opóźnienia w dostawach towaru.

11. Kupujący są rozdzieleni do trzech kategorii w zależności od wysokości obrotów w ciągu ostatnich 90 dni. Podział Dealerów i dodatkowe informacje, mające zastosowanie do każdej kategorii znajdują się na stronie internetowej Sprzedawcy. 

Artykuł VI
Niebezpieczne uszkodzenia towaru, odszkodowania

1. Szkoda towaru przechodzi na Kupującego w momencie otrzymania towaru lub gdy Sprzedawca umożliwi odbiór towar Kupującemu, a On go nie odbierze. 

2. Jeżeli szkoda towaru, powstało po przeniesieniu ryzyka na Kupującego nie ma wpływu na jego zobowiązania do zapłaty faktury, chyba że uszkodzenie towaru było spowodowane z winy Sprzedawcy.

3. Jeśli Kupujący nie odbiera towaru od Sprzedawcy, poczty lub przewoźnika, Sprzedawca ma prawo do sprzedaży towarów, a kupujący jest zobowiązany do zrekompensowania szkody Sprzedawcy, w wysokości różnicy między ceną zakupu jaka miała zostac zapłacona na podstawie zamówienia Kupujacego, a ceną uzgodnion podczas transakcji alternatywnej.

Artykuł VII
Ochrona danych osobowych

1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe nabywcy, który jest osobą fizyczną, wyłącznie do celów wynikających z umowy kupna.

2. Inne przetwarzania danych osobowych Kupującego, może nastapic tylko za jego zgodą. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które go dotyczą, jeśli zarejestruje się jako nowy klient. Nawet w tym przypadku, Sprzedający jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych o Kupującym tylko w celu przesyłania ofert za pomoca poczty elektronicznej . Powyższe informacje nie mają zastosowania, jeżeli Kupujący nie wyrazi zgody na otrzymywanie ofert, jak również innych informacji handlowych. 

3. Sprzedawca nie jest upoważniona do udzielania informacji osobowych o Kupującym osobom trzecim.


Artykuł VIII
Szczególne uzgodnienia

1. Po zawarciu umowy ramowej sprzedaży i przydzieleniu Kupującemu hasła do pierwszego zalogowania sie do systemu sprzedazy na stronie internetowej Sprzedawcy. Kupujący powinien po pierwszym zalogowaniu sie to hasło zmienic według własnego uznania. 

2. Zamówienie złożone Sprzedawcy przez internet ma pierwszeństwo przed innymi zamówieniami.

Artykuł IX
Klauzula arbitrażowa

1. Sprzedający i Kupujący zobowiązuja sie, że wszelkie spory dotyczące interpretacji umowy ramowej lub ogólnych warunków handlowych lub sporów między nimi, zobowiązań podmiotów gospodarczych, będą rozstrzygane w drodze wzajemnego porozumienia.


Artykuł X
Postanowienia końcowe

1. OWH stanowią część umowy, która musi zostać podpisana przez Sprzedającego i Kupującego, przed dokonaniem pierwszego zamówienia.

2. Ogólne Warunki Handlowe mają pierwszeństwo przed innymi warunkami handlowymi szczególnie dla Kupującego. Inne warunki handlowe niż te nie mogą być użyte w relacjach handlowych.
……………………………
Pełnomocnik

……………………………
podpis Kupujacego